U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

недеља, 19. април 2015.

Zanimljivost vezana za pritisak

Linkovi za učenje i bolje razumijevanje fizike:

ENERGIJA

Fizika

                  

                                             Formule su svuda,
                                           Izviru niotkuda,
                                           Zvuce glasno,
                                           Izgledaju opasno,
                                           Kako da ih naucim,
                                           A da se ne namucim?
                                                       Gordana Beba Ćetković

ZADACI ZA IX RAZRED


                                   Jačina električnog polja


1. U električnom polju čiji je intenzititet jačine 0,5N/C nalazi se tijelo naelektrisano količinom      
      naelektrisanja 3mC. Koliki je intenzititet sile kojom  električno djeluje  na tijelo?

2. Tijelo naelektrisano količinom naelektrisanja od 0,000004C nalazi se u električnom polju. Kolika  
       je jačina polja u tački gdje se nalazi tijelo ako na njegapolje djeluje silom od 0,006N?
3. Ako se u tački električnog polja gdje je intenzitet jačine polja 70 N/C nađe naelektrisano tijelo, polje  
      će na njega djelovati silom intenziteta 1,75N. Kolikom je količinom naelektrisanja naelektrisano to 
       tijelo?
4  Kolikom silom djeluje električno polje jačine 15 N/C na kuglicu naelektrisanu količinom naelektrisanja 
      15mC?
5. Kada se u neku tačku gdje je jačina električnog polja 17 N/C unese naelektrisano tijelo, na njega 
      djeluje sila od 34 nN . Kolikom količinom naelektrisanja je naelektrisano tijelo?
6. Intenzitet jačine polja koje potiče od pozitivno naelektrsanog tijela u nekoj tački iznosi 10N/C . Ako 
      se u tu tačku unese naelektrisana kuglica , na nju  djeluje polje privlačnom silom jačine 7,5mN. Kako 
      je naelektrisana kuglica?
7. Kolikom silom djeluje elektrostatičko polje jačine 5,8 N/C na tijelo sa količinom naelektrisanja od 
      0,8C?
8. Jačina elektrostatičkog polja iznosi 8N/C i ono djeluje na naelektrisano tijelo silom od 4N.Odrediti 
       količinu naelektrisanja na tijelu?
9. Odrediti jačinu elektrostatičkog polja u tački u kojoj na količinu naelektrisanja  od od 0,000001C 
       djeluje sila od 0,01N.
10.  Tačkasto naelektrisanje je izvor električnog polja čija  je jačina u tački A EA=6N/C.Koliki je 
           intenzitet jačine polja u tački B, ako se ona nalazi na sredini između tačkastog naelektrisanja i 
          tačke A ( slika ).  
                                          .______.______.
                    q            A            B
_______________________________________
                               

                                         Kulonov zakon


1.   Kolikom električnom silom djeluju jedna na drugu dvije tačkaste količine elektriciteta od po 1C, 
        kada se nalaze na rastojanju 1m ?
2.  Dvije kuglice od zovine srži  su naelektrisane jednakim količinama  naelektrisanja od po 5.10-9C. 

       Kolika je sila kojom kuglice međusobno djeluju ako je rastojanje među njihovim centrima 5cm ?
3.  Dvije kuglice su naelektrisane količinama  naelektrisanja 5.10-7C i -5.10-7C. Koliko je rastojanje 
       među njima ako se one nalaze u vazduhu i ako je sila uzajamnog dejstva kuglica 9.10-5N '
4.   Dvije naelektrisane kuglice se privlače silom intenziteta 4.10-6N, a nalaze se na rastojanju 2m. 
        Koliko iznosi naelektrisanje jedne kuglice, ako je naelektrisanje druge +16.10-6C. Kuglice su u     
        vazduhu.
5.  Dvije naelektrisane  kuglice se privlače silom od 0,1mN ako se nalaze na rastojanju 0,5m. Koliki će  
       biti intenzitet privlačne sile među njima ako se rastojanje poveća na 1m ?
6.  Dvije naelektrisane kuglice se nalaze na rastojanju 0,5m. Kako će se promijeniti intenzitet Kulonove     
       sile ako se rastojanje među njima smanji na 0,2m ?
7.   Dvije kuglice naelektrisane količinama naelektrisanja 6.10-7 C i 3.10-7 C su na rastojanju 3m. 
       Kolikom silom uzajamno djeluju ako se nalaze u vakuumu gdje je k=9.109 Nm2/C2 ? 8.  Kolikom silom se odbijaju 2 elektrona ako se nalaze na rastojanju od 10 mikrometara? 
        Naelektrisanje elektrona iznosi 1,6.10-19C .
9.   Dva tačkasta naelektrisanja se nalaze na rastojanju r. Kako će se promijeniti intenzitet Kulonove 
        sile među njima ako se ako im se međusobno rastojanje smanji 3 puta?
10. Dvije kuglice su naelektrisane količinom naelektrisanja od q1=10nC i q2=30nC, a nalaze se na 
        rastojanju r. Koliko je to rastojanje  ako je intenzitetsile iuzajamnog djelovanja kuglica 27mN? 
_______________________________________________________________
                                      
                                       LABORATORIJSKA  VJEŽBA: 


                            Određivanje ubrzanja Zemljine teže pomoću            
                                        matematičkog klatna

   Uputstvo za rad:
     
 1.   Izmjeriti dužinu konca od tačke vješanja do sredine kuglice.

 2.   Izvesti klatno iz ravnotežnog položaja za mali ugao  i pustiti da    
       osciluje , pa početi odbrojavanje cijelih oscilacija unazad : 4,3,2,1,0 !

 3.   Kad se izgovori "nula" pustiti u rad štopericu , tj. početi mjeriti vrijeme.
       Odrediti vrijeme t za koje klatno napravi n oscilacija (npr. 10 punih oscilacija).

 4.   Na osnovu podataka za n i t izračunati period oscilovanjaT (T=t/n) i  
      njegovu  kvadratnu vrijednost. Unijeti u tabelu.

 5.   Izračunati ubrzanje Zemljine teže (g) izraženog iz formule za period
       matematičkog klatna i unijeti u tabelu.

 6.  Sve ponoviti 10 puta , tj. izvršiti 10 mjerenja.

 7.  Izračunati srednju vrijednost za g .


-------------------------------------------------------------------------------------------                                                                 Magneti i magnetizam


1. Homogeno magnetno polje ima indukciju 5T. Koliko linija sile prolazi kroz  
     površinu od 1m2,ako je ona normalna na linije sile ?

2.  Koliki je intenzitet vektora magnetne indukcije , ako je fluks kroz normalnu
     površinu od 1dm2 jednak  0,04Wb ?

3.  Homogeno magnetno polje ima indukciju 0,0003T. Kolika je veličina površine
     koja je normalna na linije sile ako je magnetni fluks kroz tu površinu 6mWb ?

4.  Homogeno magnetno polje indukcije 0,0002T normalno je na površinu
     kvadrata stranice 10cm.Za koliko će se promijeniti fluks ovog polja ako se
     stranica kvadrata poveća za 5cm ?

5.  Koliku površinu obuhvata provodnik u homogenom magnetnom polju
     indukcije 0,14T ako je fluks polja kroz tu površinu 0,0042Wb?( linije sile su
     normalne na površinu ).

6.  Odredi indukciju homogenog magnetnog polja čije su linije sile normalne na
     površinu koju obuhvata provodnik . Fluks kroz površinu iznosi 0,001Wb ,a
     površina  je 0,04m2.

7. Magnetna indukcija homogenog magnetnog polja iznosi 0,4T .Koliki je
    magnetni fluks kroz površinu od 2m2 koja je normalna na smjer magnetnih
    linija sila ?

8. U homogenom magnetnom polju je obruč od žice poluprečnika 10cm , dok je
    magnetna indukcija 0,02T .Linije sile su normalne na površinu obuhvaćenu
    obručem . Odrediti fluks maghnetnog polja  obuhvaćenog obručem .

9.  Između polova elektromagneta se nalazi pravolinijski provodnik postavljen
    normalno na linije sile magnetnog polja . Dio provodnika koji se nalazi u polju
    je dužine 50cm. Odrediti jačinu sile kojom polje djeluje na provodnik kroz
    koji protiče struja jačine 2A , ako je magnetna indukcija polja 4T.

10. Provodnik dužine 20cm je postavljen normalno na magnetne linije sile i na
      njega djeluje magnetna sila intenziteta 8N. Kolika jačina struje protiče kroz
      provodnik ako je magnetna idukcija polja 8T ?

11. Izračunati magnetnu indukciju polja ako se provodnik dužine 25cm postavi u
      homogeno magnetno polje normalno na linije sile ako kroz njega protiče
      jačina struje od 6A i ako na njega djeluje sila od 30N .

четвртак, 16. април 2015.

Zadaci

grupa 1
1.      Magnetno polje indukcije 20 T djeluje na provodnik dužine 2 dm, silom od 40 N. Naći jačinu električne struje koja teče kroz provodnik.
2.      Kuglica mase 300g okačena je o elestičnu oprugu osciluje oko ravnotežnog položaja. Naći period i frekvenciju ovog klatna.
3.      Period oscilovanja matematičkog klatna na Zemlji je 1,2 s Koliki će biti period oscilovanja istog klatna na Marsu  gdje je g=3.7 m/s²?
4.      U kom su odnosu mase dva elastična klatna ako je period jednog klatna 4 puta veći od perioda drugog? Koeficijenti elastičnosti ova dva klatna su isti.
5.      Teniska loptica kreće se tamo - amo i od jednog do drugog igrača stigne za 2s. Koliki je period i frekvencija kretanja loptice?

grupa 2
1.      Koliki je intenzitet sile kojom opruga drži izolovani strujni provodnik dužine 20 dm i jačine električne struje 20 A u magnetnom polju indukcije 20mT i ne dozvoljava mu pokretanje?
2.      Matematičko klatno napravi 20 punih oscilacija za 30 s. Kolika je dužina klatna?
3.      Kuglica mase 8g zakačena je o vertikalnu elastičnu oprugu koeficijenta elastičnosti 0,5 N/m. Naći period i frekvenciju ovog sistema.
4.      Kompjuter pentium 2 imao je radnu frekvenciju 300 MHz , a pentium 4 radi na 1,5 MHz. Koliki je odnos  radnih perioda ovih računara?
5.      Koliko oscilacija napravi klatno za 40s, ako je frekvencija tog klatna 40 Hz.

grupa 3
1.      Kolika je dužina provodnika čija je jačina električne struje 20 A u magnetnom polju indukcije 20mT koje djeluje na provodnik silom 30 N?
2.      Elastično klatno napravi 20 punih oscilacija za 30 s. Kolika je masa kuglice klatna, ako je koeficijent elastičnosti 1 N/m?
3.      Kuglica je zakačena o vertikalnu elastičnu oprugu koeficijenta elastičnosti 0,5 N/m. Pri oscilaciji ima frekvenciju 200 Hz. Naći masu kuglice.
4.      Kompjuter pentium 2 imao je radni period 0,003 s , a pentium 4 radi na 0,6 s . Koliki je odnos  radnih frekvencija ovih računara?
5.      Koliko oscilacija napravi klatno za 40s, ako je period tog klatna 40 s.

grupa 4
1.      Magnetno polje indukcije 210 T djeluje na provodnik dužine 21 dm, silom od 44 N. Naći jačinu električne struje koja teče kroz provodnik.
2.      Kuglica mase 303g okačena je o elestičnu oprugu osciluje oko ravnotežnog položaja. Naći period i frekvenciju ovog klatna.
3.      Period oscilovanja matematičkog klatna na Zenlji je 1,2 s Koliki će biti period oscilovanja istog klatna na Marsu  gdje je g=3.7 m/s²?
4.      U kom su odnosu mase dva elastična klatna ako je period jednog klatna 4 puta veći od perioda drugog? Koeficijenti elastičnosti ova dva klatna su isti.
5.      Teniska loptica kreće se tamo - amo i od jednog do drugog igrača stigne za 2s. Koliki je period i frekvencija kretanja loptice?