U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

четвртак, 9. јануар 2014.

Gustina i masa

Inercija ili tromost je jedna od osnovnih osobina svih tela u svemiru koje imaju masu, tj. masa je mera inertnosti fizičkih tela. To se svojstvo manifestuje kao protivljenje tela promeni stanja svoga kretanja, što je opisano Prvim Njutnovim zakonom (zakonom inercije).  
 
DOK SPAVAM… TEZIM DA TO STANJE ZADRŽIM…. POTREBNA JE NEKA SILA DA ME NATERA DA TO STANJE PROMENIM…..
Prvi Njutnov  zakon: svako telo (materijalna tačka) ostaje u stanju mirovanja ili ravnomerno  pravolinijskog  kretanja  (v=const)  sve  dotle  dok  ga  delovanje drugih tela  ne  natera  da  promeni to  stanje. Stremljenje  tela  da  zadrži  stanje  mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja  naziva se inertnost. Upravo  zato se prvi Njutnov zakon naziva zakon inercije.
U osnovi, to znači da bi se telu promenio intenzitet, pravac ili smer brzine, na to telo mora delovati sila. Uočimo da za promenu smera kretanja nije potrebna i promena intenziteta brzine.
Svako telo se suprotstavlja promeni svog stanja mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja. Ta osobina tela zove se inertnost.
POGLEDAJTE JEDAN OGLED VEZAN ZA INERCIJU

Masa je osnovna osobina materije. Njena definicija je intuitivno vezana za meru materije. Iako često mešana sa težinom, masa je osobina koja je nezavisna od položaja. Masa i težine su uzročno-posledično povezane, težina je sila, posledica postojanja mase kao uzroka gravitacije.Jedinica za masu je kilogram (1 kg), a obelezava se sa m.Manja jedinica – gram (1 g)1 g = 0,001 kgVeća jedinica – tona (1 t)1 t = 1000 kg
Gustina je po definiciji odnos mase i zapremine nekog tela.

{\rho}={m \over V}
U ovoj formuli  (ro) označava gustinu, m označava masu tela, a V njegovu zapreminu. Dimenzije gustine su : kg/m3).
Težina je sila kojom telo, usled gravitacionog dejstva, deluje na nepokretni oslonac ili zateže nit o koju je obešeno.
Težina tela je jednaka gravitacionoj sili koja na njega deluje i njen intenzitet tada je jednak proizvodu mase tela i ubrzanja zemljine teže:
\vec{Q}=m\cdot\vec{g}
gde Q označava težinu, umesto uobičajene oznake F za silu, dok je m masa, a g ubrzanje zemljine teže. Težina je sila, vektorska veličina, koja ima isti pravac i smer kao i ubrzanje zemljine teže.

Нема коментара:

Постави коментар