U TOKU JE E- NASTAVA FIZIKE

петак, 31. октобар 2014.

Kretanje i silaUBRZANJE
1.       Brzina tela se poveća za 15 m/s u toku 5 s. Odredi ubrzanje tela.
2.       Automobil ravnomeno poveća svoju brzinu sa 36 km/h na 54 km/h za 10 s. Izračunati ubrzanje automobila.

3.       Na kraju druge sekunde ravnomerno ubrzanog kretanja brzina tela je 5 m/s, a na kraju četvrte sekunde ona iznosi 8 m/s. Koliko je ubrzanje tela?

4.       Voz polazi iz stanice i počinje da se kreće stalnim ubrzanjem 0,4 m/s2. Kolika će biti brzina voza posle 1 min?
5.       Za koje vreme će  automobil smanjiti brzinu sa 72 km/h na 18 km/h,  ako se kreće stalnim ubrzanjem 1,5 m/s2?
6.        Telo polazi iz mirovanja i kreće se ravnomeno ubrzano. Na kraju osme sekunde kretanja njegova brzina je 16 m/s. Izračunaj ubrzanje tela i koliku je brzinu imalo na kraju četvrte sekunde.

DRUGI NJUTNOV ZAKON
1.       Izračunaj silu koja deluje na telo mase 1,2 kg i daje mu ubrzanje 4 m/s2 .
2.       Na telo mase 20 kg deluje sila od 130 N. Koliko je ubrzanje kojim se kreće to telo?
3.       Ako na telo deluje sila od 50 N i daje mu ubrzanje 2 m/s2, koliko će iznositi ubrzanje tela ako na njega deluje sila od 30 N?
4.       Pod dejstvom sile kolica mase 2 kg dobiju ubrzanje 0,8 m/s2. Koliko će biti ubrzanje kolica ako na njih spustimo teg mase 500 g pri delovanju iste sile?
5.       Najbrža kopnena životinja je gepard. On za 3 s iz mirovanja dostigne brzinu 113 km/h. Izračunati ukupnu silu koja je delovala na geparda, ako se zna da je njegova masa 55 kg.
6.       Kolika kočiona sila deluje na voz mase 125 t, ako on uspori s brzine 90 km/h na 72 km/h za 10 s?
7.       * Kugla za kuglanje ima masu 4,5 kg, a lopta za odbojku 250 g. Ako na njih delujemo istom silom, koliki će biti odnos ubrzanja lopte i kugle?


RAVNOMERNO PROMENLJIVO PRAVOLINIJSKO KRETANJE
1.       Biciklista sa početnom brzinom 2 m/s, se spušta niz padinu ubrzanjem 0,4 m/s2. Naći brzinu bicilkiste u podnožju padine ako je spuštanje trajalo 8 s. Kolika je dužina padine?
2.       Brzi voz polazi iz stanice i kreće se sa stalnim ubrzanjem 0,5 m/s2.  Na kom rastojanju od stanice će voz imati brzinu 36 km/h?
3.       Autombil se kreće sa ubrzanjem 2 m/s2 i za 5 s pređe 125 m. Izračunati njegovu početnu brzinu.4.       Deo staze dužine 100 m skijaš je prešao za 20 s sa ubrzanjem 0,3 m/s2. Kolika je brzina skijaša na početku i na kraju staze?
5.       Pri brzini 54 km/h voz je počeo da se kreće ravnomerno uporeno sa usporenjem 0,4m/s2 . Za koje vreme će se njegova brzina smanjiti 3 puta? Koliki put će preći za to vreme?
6.       Koliki je zaustavni put automobila koji pri brzini 72 km/h počinje da koči sa ubrzanjem 0,5 m/s2 ?
7.       Teret se podiže dizalicom. Prve 2 s se kreće sa ubzanjem 0,5 m/s2 , sledećih 11 s ravnomerno, poslednje 2 s usporeno sa usporenjem 0,5m/s2 . Na koju visinu je podignut teret?

GRAFIČKO PREDSTAVLJANJE KRETANJA
1.       Nacrtati grafike zavisnosti  brzine tela i ubrzanja od vremena ako se telo kreće ravnomerno ubrzano i pravolinijski. Ubrzanje je 0,5 m/s2, a početna brzina 2 m/s. Grafike nacrtati za prvih 5 sekundi kretanja.
2.       Telo kreće iz mirovanja sa ubrzanjem 1 m/s2 i ravnomerno ubrzano se kreće 4s. Sledećih 6 s kreće se stalnom brzinom.
a)  Nacrtaj grafik brzine.
b)  Nacrtaj grafik ubrzanja.
v)  Izračunaj ukupni pređeni put tela.
1.       Dva tela polaze jedno prema drugom u susret ravnomerno ubrzano iz dveju tačaka koje su udaljene 200 m. Odrediti relativnu brzinu jednog tela u odnosu na drugo u trenutku mimoilaženja, ako je ubrzanje prvog tela 3 m/s2, a drugog 1 m/s2.
2.       Automobil polazi iz mirovanja i kreće se 10 s ubrzanjem 1,2 m/s2. Zatim se stalnom brzinom kreće 2 minuta, potom ispred semafora usporava sa ubrzanjem 2 m/s2 do zaustavljanja. Izračunaj koliki put je prešao automobil.
3.       Dva tela istovremeno kreću jedno drugom u susret. Prvo se kreće ravnomerno ubrzano sa početnom brzinom 5 m/s, a drugo ravnomerno usporeno sa početnom brzinom 15 m/s. Oba tela imaju ubrzanje 1 m/s2. Rastojanje između njih je 120 m. Izračunati vreme za koje će se sresti i pređeni put  do susreta.
4.       Telo se kreće ravnomerno ubrzano. U toku prva dva susedna vremenska intervala od po 4 s prelazi puteve 24 m i 64 m. Odrediti početnu brzinu i ubrzanje.
5.       Pri brzini 8 m/s telo počinje da usporava sa ubrzanjem 1 m/s2 do zaustavljanja. Koliki put je prešlo ovo telo u poslednje dve sekunde kretanja?
6.       U šestoj sekundi ravnomerno ubrzanog kretanja sa ubrzanjem 2 m/s2 telo pređe put od 14 m. Odredi početnu brzinu tog tela.

Нема коментара:

Постави коментар